Farris
Who am I? Where am I? What am I? W̴͇͍͚̭̰̘̅̓̚͞h̬̩͉͙̦̳͙̞ͮ͛̅ͤ͋͜a͋ͮͯ̃́̈́̅͏̶̲t̮̼͙̼̩̣̳ͣ̓̔͛͠ ̧̫̪͚̼͊ȋ
Statistics

Joined 5 years ago (2013-07-16 12:01:15).
Has 142,986 Karma.
Created 2,364 posts.
Wrote 1,875 comments.

Achievements Info

Commenter of the Month 31.10.2018

Hardcore Commenter 25.09.2018

5-Year Club 15.07.2018

Gold Club 12.07.2018

Pepe Expert 06.05.2018

Hardcore Poster 23.04.2018

Karma Hunter x3 21.04.2018

4-Year Club 15.07.2017

3-Year Club 16.02.2017

Experienced 17.05.2018

Commenter of the Day x9 04.05.2018

Commenter 09.04.2018

Silver Club 06.04.2018

Poster of the Day x14 30.03.2018

Poster 26.03.2018

2-Year Club 16.02.2017

Casual Commenter 21.11.2017

Bronze Club 20.11.2017

1-Year Club 16.02.2017

Verified 15.02.2017

Casual Poster 16.11.2016
:(